Doddridge County High School Senior Photo 1942

 

<<<  Back to Home

 

Photo Courtesy of  Doddridge County Historical Society